Zaloguj się
Aby zalogować się do systemu, wpisz swoje dane do logowania.

INFORMACJE PRAWNE

Sellerfox Europe LTD
Zinonos Kitieos 8, Kato Lakatamia
2322 Nicosia, Cyprus

Email: support@foxmarkets.pl
Telefon: +4930609837656
Fax: 030 609 83 68 78
Księgowość: support@foxmarkets.pl

Dyrektor Zarządzający: Xenia Georgiou
REGON: HE 214825
NIP: CY10214825H
Kod identyfikacji podatkowej: 1221485J

Warunki korzystania

Niniejszy Regulamin z dnia 01.12.2012. stanowi podstawę funkcjonowania serwisu internetowego Foxmarkets, znajdującego się pod adresem www.foxmarkets.pl (dalej jako Foxmarkets), określając w szczególności zasady i warunki świadczenia i korzystania z oferowanych w jego ramach usług. Właścicielem i administratorem Foxmarkets jest SELLERFOX EUROPE LTD z siedzibą w Nikozji, Cypr (dalej jako Administrator). Warunki określają także prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora Foxmarkets i jego Użytkowników. Przepisy Regulaminu zachowują ważność również w przypadkach, gdy dostęp i korzystanie z Foxmarkets odbywa się poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec. Administrator obowiązuje się powiadomić Użytkownika o zmianie i zakresie zmiany Regulaminu lub cennika na piśmie, faksem lub drogą elektoniczną. Korzystanie z Foxmarkets w ciągu podalszych 14 dni po wprowadzeniu zmian Regulaminu lub cennika uznaje się za zgodę i akceptację Regulaminu w wersji z najnowszymi zmianami.


§ 1. Przedmiot umowy.

Przedmiotem niniejszej umowy są połączenie i aktywacja interfejsów oraz instalacja systemu śledzenia sprzedaży. Interfejs dokonuje transmisję danych. System śledzenia wykorzystywany jest do monitorowania, analizy i zarządzania działalności marketingowej. Nasz system śledzenia pozwala rejestrować informacje, gdy ruch wygenerowany przez portale afiliacyjne prowadzi do sprzedaży, oraz inne działania związane z przekierowywaniem ruchu.

 • 1.Interfejs - Interfejs Foxmarkets pozwala na pobieranie informacje o towarach (w formacie XML i CSV) i ich wdrażanie w bazach danych porównywarak cenowych. Pliki XML i CSV są tworzone przez pliki oprogramowania sklepu internetowego. Wartości zamieszczone w tych plikach oddzielone są znakami tabulacji lub średnikiem.

 • 2.Śledzenie - Foxmarkets dostarcza aplikację, która udostępnia statystyki odwiedzin dla każdej kategorii oferowanych produktów. W ten sposób możliwe jest monitorowanie sukcesu kampanii marketingowych oraz podejmowanie elastycznych rozwiązań zwiększenia sprzedaży. Administrator nie składa Użytkownikowi oświadczeń ani zapewnień, że korzystanie przez Użytkownika z usług spełni oczekiwania Użytkownika lub będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne czy też wolne od usterek.


§ 2. Zawarcie umowy.

 • Ważność i skuteczność zawarcia umowy sprzedaży regulują przepisy § 14 niemieckiego Kodeksu cywilnego.

 • Klikając przycisk „Akceptuję” Użytkownik zobowiązuje się prawnie do przestrzegania wszystkich warunków i zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

 • Podczas rejestracji należy podać pełne i dokładne informacje.

 • W celu przetestowania i wdrożenia Foxmarkets, aplikacja jest dostępna w wersji próbnej na 14-dniowy okres bez ryzyka skarbowego.


§ 3. Usługi Foxmarkets.

 • Aktywacja usługi Foxmarkets następuje poprzez rejestrację w zakresie zgodnym z planem wybranym przez Użytkownika.

 • Interfejs Foxmarkets stanowi idealne rozwiązanie dla użytkowników porównywarek cenowych pragnących przedstawiać klientom skonsolidowane informacje o towarach. Te informacje mogą być dostarczane w formatach XML i CSV. Następnie są umieszczane w zawartości strony wraz z opisami, zdjęciami, informacjami cenowymi i wieloma innymi danymi. Kliknięcia są powiązane ze stronami produktów, kwalifikując użytkowników oraz przybliżając ich do zakupu.

 • Szczegółowe informacje dotyczące usług i cen podane na stronie www.foxmarkets.pl w kategorii „Cennik”.

 • Administrator nie jest zobowiązany do weryfikacji prawnej danych osobowych, baz danych, domen podanych przez Użytkownika. Administrator również nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, koszty i straty (pośrednie lub bezpośrednie), wyrządzone na skutek korzystania z Foxmarkets, a zwłaszcza za naruszenie praw własności intelektualnej przez osoby trzecie, a także nieuczciwej konkurencji.


§4. Obowiązki Użytkownika.

 • Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Foxmarkets w sposób zgody z prawem, dobrymi obyczajami, oraz w sposób nie naruszający dóbr osobistych osób trzecich lub uzasadnionych interesów Administratora.

 • Przy zawarciu umowy Użytkownik jest zobowiązany do podania poprawnego i aktualnego adresu pocztowego oraz konta bankowego. Użytkownik w każdej chwili ma prawo przeglądać, aktualizować oraz poprawiać swoje dane osobowe. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien niezwłocznie je zaktualizować, w celu zapewnienia poprawnego wykonania usługi.

 • Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie loginu oraz hasła w poufności, a także jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Administratora o każdej próbie nieautoryzowanego użycia swojego loginu i hasła.


§ 5. Ustanie umowy.

 • O ile w czasie zawarcia umowy w sposób wyraźny nie zostało postanowiono inaczej, niniejsza umowa o korzystaniu z Foxmarkets zostaje zawarta na minimalny okres obowiązywania umowy, który stanowi 12 miesięcy.

 • Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec następnego miesiąca kalendarzowego. Przy rozwiązywaniu umowy wymagane jest zachowanie formy pisemnej zarówno przez Administratora jak i Użytkownika.

 • Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z ważnych powodów bez zachowania okresu wypowiedzenia. Ważny powód istnieje w szczególności, gdy Użytkownik uiścił opłaty w ciągu trzydziestu dni po uprzednim pisemnym powiadomieniu o zaległości w zapłacie.§ 6. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności.

 • Administrator ponosi odpowiedzialność za zamierzone i celowe zaniedbania zgodnie z przepisami prawa. Administrator ponosi odpowiedzialność tylko za zwykłe zaniedbanie w przypadku opóźnienia lub naruszenia prawidłowego wykonania umowy. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, koszty i straty (pośrednie lub bezpośrednie), wyrządzone na skutek korzystania z Foxmarkets lub braku zdolności do korzystania w sposób prawidłowy.

 • W przypadku utraty danych, odpowiedzialność Administratora jest ograniczona jedynie do zrekompensowania kosztów w celu przywrócenia danych, pod warunkiem, że Użytkownik posiada kopię danych.

 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tutyłu jakichkolwiek roszczeń dotyczących uszkodzenia życia, ciała i zdrowia.

 • Administrator podkreśla, iż zaprojektowane programy komputerowe nie mogą być idealnie dopasowane do wszystkich potrzeb klientów.

 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu awarii systemu, przerw lub zakłóceń urządzeń technicznych, szczególnie tych, wynikających z błędów serwera oraz spowodowanych winą umyślną lub działaniem siły wyższej.

 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika oraz wobec osób trzecich za treści i inne materiały zamieszczone przez innych Użytkowników.


§ 7. Cesja wierzytelności.

 • Żadna ze stron nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z umowy na osobę trzecią bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony oraz bez wcześniejszej pisemnej zgody Administratora.

 • Potrącenie z wierzytelności jest dozwolone wyłącznie na podstawie bezspornych lub prawnie ustalonych roszczeń wzajemnych.


§ 8. Postanowienia końcowe.

 • Uzupełnienia lub zmiany do umowy powinny być w formie pisemnej. Odnosi się to również do odstąpienia od niniejszej umowy.

 • Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych z postanowień Regulaminu jest Sąd właściwy dla siedziby Administratora.

 • Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub nieegzekwowalne (w całości lub w części) przez sąd posiadający jurysdykcję do podjęcia takiej decyzji, to ważność, zgodność z prawem i egzekwowalność pozostałych postanowień nie zostanie w żaden sposób naruszona lub osłabiona. Językiem umowy jest język polski. Do wszystkich stosunków prawnych pomiędzy zamawiającym a nami zastosowanie ma wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Porozumienia Narodów Zjednoczonych o Umowach o Zakupie Towarów (CISG „Wiedeńskie Prawo Zakupu”).


Kto prowadzi sprzedaż online, ten dostrzega, jak duży jest wpływ porównywarek cen na pozycjonowanie sklepu.

Pozyskaj nowych klientów!

Portale porównywania cen

Sieci afiliacyjne oferują swoim partnerom nowe kanały promowania towarów.

Więcej możliwości - więcej korzyści!

PROGRAMY AFILIACYJNE

Za pomocą Foxmarkets możesz bezpośrednio zarządzać ilością ofert zamieszczonych na poszczególnych portalach. Jest to świetna okazja do zaoszczędzenia pieniędzy!

Wygrywa ten, kto działa!

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE

Tylko ten, kto prowadzi ciągły przegląd sprzedaży, podejmuje prawidłowe decyzje. Foxmarkets daje wygodny i szybki wgląd we wszystkie niezbędne informacje.

Wiedza to pieniądze.

ANALIZA OGÓLNA

Foxmarkets prowadzi swoją kampanię marketingową w sposób najbardziej racjonalny.
Serwis Foxmarkets ułatwia życie, powodując, że Twoje sprzedaże będą bardziej skuteczne. Foxmarkets zarządza i optymalizuje Twoje działania marketingowe na portalach handlowych w tak prosty sposób, że trudno w to uwierzyć.

1. POZYCJONOWANIE SKLEPU NA CAŁYM ŚWIECIE.
Liczne portale handlowe skutecznie promują na swoich stronach duży wybór towarów we wszystkich poszczególnych kategoriach. Koncepcja tych stron internetowych jest precyzyjnie opracowana za pomocą optymalizacji wyszukiwarki oraz odpowiednich obrazów. Wystarczy tylko kilka kliknięć, żeby przenieść wszystkie swoje towary do największych porównywarek cen i znacznie rozszerzyć zasięg swojej działalności. Portale porównywania cen, pasaże handlowe, centra e-commerce... masz duży wybór. Na całym świecie!
your products worldwide
marketing tools

2. DOKŁADNA OCENA DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH.
Nie każdy towar ma popyt na wszystkich portalach handlowych. Każda z wystawionych ofert skupia się na określonej grupie docelowej. Zanim zaczniesz promować i sprzedawać swoje towary, musisz dokładnie wiedzieć, na których portalach lepiej się sprzedają określone towary. Bo przecież kliki do Twojego sklepu internetowego nie zapowiadają sprzedaży, a jednak płacisz za nie. Aby odnieść sukces, nie liczy się na łut szczęścia!

3. OPTYMALIZACJA DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH.
Tylko wtedy, gdy dowiesz się, czy na wybranym portalu jest zapotrzebowanie na oferowane przez Ciebie towary oraz czy cena na dany towar jest optymalna, możesz podjąć prawidłową decyzję. Foxmarkets proponuje wsparcie przez systematyczne składanie raportów oraz daje proste porady co do efektywnego prowadzenia działań marketingowych. W ten sposób, korygujesz swoją listę towarów, usuwając mniej popularne towary, a przez to optymalizujesz wydatki. Kto mniej wydaje, więcej zarabia!
your products worldwide
ZNACZĄCE KORZYŚCI
Portale porównywania cen są najczęściej odwiedzane przez potencjalnych klientów. Dlatego każdy powinien korzystać z możliwości tych portali.

SZEROKI ZAKRES

Portale porównywania cen cieszą się coraz większą widocznością w wynikach wyszukiwarek w porównaniu do sklepów internetowych.

CAŁKOWITA KONTROLA

Prowadzając działania marketingowe potrzebujesz pełnej kontroli realizacji poszczególnych operacji.

NOWI KLIENCI

Ponad 90 % wszystkich konsumentów online korzysta z porównywarek cen. Nie przegap swoich klientów!

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

Serwis Foxmarkets pozwala śledzić niemal w rzeczywistym czasie jakie skutki przynoszą podjęte przez Ciebie działania marketingowe. To wszystko oszczędza czas i ułatwia Twoją pracę.

ANALIZA

Foxmarkets pilnuje, abyś miał informację o wszystkim. Który towar i jak często został kliknięty, jaki jest stosunek kliknięć do sprzedaży, który towar jest mniej rentowny i podlega usunięciu z porównywarki cen.

OSZCZĘDZAJ PIENIĄDZE!

Marketing kosztuje. Jednak źle przygotowane działania marketingowe kosztują o wiele więcej. Jeśli Twoje rozwiązania osiągają cel, jest to wydatek mile widziany.

LIGHT

7,- €

 • Liczba darmowych przeklików miesięcznie-
 • Eksport do wszystkich porównywarek cenwszystkie
 • Moduł automatycznego importuYes
 • Import pliku CSV-
 • Liczba przedmiotówbez limitu
 • Kategorie towarówYes
 • Analiza towarówYes
 • Analiza sprzedaży
 • Portale porównywania cen-
 • Dochody ze sprzedaży towarów-
 • Opłata za obecność w jednej porównywarce cen-
 • Opłata za wystawienie przedmiotu-
 • Współczynnik konwersji-
 • Analiza kosztów-
 • Zarządzanie marketingowe
 • Filtry optymalizacyjne-
 • Automatyczne reguły-
 • Wsparcie klientów
 • E-mailJa
 • Telefon-
 • Serwis rejestracji-
 • Umowa
 • Okres minimalny umowybrak
 • Dodatkowy ruch-
 • Opłata wstępna0,- €
 • Oferty specjalne porównywarek cen-
Wybierz

BASIC

49,- €

 • Liczba darmowych przeklików miesięcznie1000
 • Eksport do wszystkich porównywarek cenwszystkie
 • Moduł automatycznego importuYes
 • Import pliku CSV-
 • Liczba przedmiotówbez limitu
 • Kategorie towarówYes
 • Analiza towarówYes
 • Analiza sprzedaży
 • Portale porównywania cen-
 • Dochody ze sprzedaży towarów-
 • Opłata za obecność w jednej porównywarce cen-
 • Opłata za wystawienie przedmiotu-
 • Współczynnik konwersji-
 • Analiza kosztów-
 • Zarządzanie marketingowe
 • Filtry optymalizacyjne-
 • Automatyczne reguły-
 • Wsparcie klientów
 • E-mailJa
 • Telefon-
 • Serwis rejestracji-
 • Umowa
 • Okres minimalny umowy12 miesięcy
 • Dodatkowy ruch0.05 €
 • Opłata wstępna49,- €
 • Oferty specjalne porównywarek cenoszczędza do 500 € miesięcznie
Wybierz

PROFESIONAL

99,- €

 • Liczba darmowych przeklików miesięcznie5000
 • Eksport do wszystkich porównywarek cenwszystkie
 • Moduł automatycznego importuYes
 • Import pliku CSV-
 • Liczba przedmiotówbez limitu
 • Kategorie towarówYes
 • Analiza towarówYes
 • Analiza sprzedaży
 • Portale porównywania cen-
 • Dochody ze sprzedaży towarów-
 • Opłata za obecność w jednej porównywarce cen-
 • Opłata za wystawienie przedmiotu-
 • Współczynnik konwersji-
 • Analiza kosztów-
 • Zarządzanie marketingowe
 • Filtry optymalizacyjne-
 • Automatyczne reguły-
 • Wsparcie klientów
 • E-mailJa
 • Telefon-
 • Serwis rejestracji-
 • Umowa
 • Okres minimalny umowy12 miesięcy
 • Dodatkowy ruch0.04 €
 • Opłata wstępna49,- €
 • Oferty specjalne porównywarek cenoszczędza do 500 € miesięcznie
Wybierz
Masz możliwość uzyskania indywidualnej oferty
O FOXMARKETS W PRASIE:
NASZA SIEĆ: PORTALE PORÓWNYWANIA CEN, OPROGRAMOWANIE SKLEPÓW INTERNETOWYCH
To są nasi partnerzy. Łączymy najbardziej popularne oprogramowania sklepów internetowych z najbardziej rozbudowanymi kanałami dystrubucji zarówno w Polsce, jak i na całym świecie.
Pobierz wtyczkę
W celu pobrania wtyczki, należy wybrać odpowiednie oprogramowanie sklepu internetowego z poniższej listy. Jeśli nie możesz znaleźć potrzebnego systemu, prosimy o wysłanie do nas wiadomości ze wskazaniem typu i wersji oprogramowania Twojego sklepu. W opraciu o Twoje informacje stworzymy wtyczkę, która umożliwia integrację Twojego sklepu z Foxmarkets.
Pobierz
KONTAKT
Jeśli masz jakieś pytania lub sugestie skontaktuj się z nami przez poniższy formularz!